ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1) Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis. De zaken afgesloten door onze agenten of ons personeel vereisen steeds onze schriftelijke bevestiging, zelfs bij tegenspecificatie van de klant.

2) Zelfs in geval van franco leveringen geschiedt het vervoer of de verzending van de koopwaar steeds op risico van de klant. Elke onvoorziene verhoging van de vervoerprijs is voor zijn rekening. De verpakkingen welke door de maatschappij noodzakelijk worden geacht, zullen tegen de kostprijs aangerekend worden, maar niet worden terug genomen.

3) De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en interesten. De levering gebeurt evenwel op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. De koper zal de leverancier (of verkoper) verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat de leverancier hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

4) De leveringen geschieden slechts naargelang onze mogelijkheden en zijn onderworpen aan het gebruikelijke voorbehoud, gemaakt door onze leveranciers. Zij geven geen rechtop om het even welke schadevergoeding of vernietiging van de bestelling. Gedeeltelijke leveringen door ons zijn steeds toegelaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of tekortkomingen van leveringen of constructies uiteden van toevallige evenementen of heirkracht, zoals stakingen, branden, overstromingen of andere natuurrampen, wetten of administratieve verordeningen, moeilijkheden bij de bevoorrading van het basis materiaal, de leveringen, de energie of het transport, materiaal defect enz. Onder geen enkele voorwaarden zijn wij verantwoordelijk voor schade of betaling van de werklonen hieruit voortspruitend. Iedere annulering van bestelling door de klant vereist ons schriftelijk akkoord. Ingeval de klant verzoekt om uitstel van leveringsdatum van een bestelling zal deze steeds volledig gefactureerd worden op de oorspronkelijke voorziene datum: tevens zullen er opslagkosten aangerekend worden a rato van1% per maand van de totaalprijs der opgeslagen goederen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de staat van de aldus opgeslagen goederen.

5) Wij behouden ons het recht voor, gedurende de uitvoering van een bestelling, waarborgen voor de betaling te vragen als gevolg van : hetzij een wijziging in de zaken van de klant, hetzij nalatigheid bij de betaling, hetzij om andere reden die de betaling in het gedrang zouden kunnen brengen. Ingeval van weigering behouden wij ons het recht voor alle leveringen of werken te schorsen, de bestellingen te vernietigen en schadevergoeding te eisen. 6) Voor iedere rekening tot 50 euro zal een vast recht van 15 euro aangerekend worden voor administratiekosten.

7) Onze prijzen zijn gesteund op onze huidige kostprijs en op het thans geldende belastingstelsel. Elke wijziging van één deze factoren geeft ons het recht onze prijzen van de bestellingen in nota te veranderen.

8) De betalingen geschieden naarmate de vorderingen van onze levering of werk binnen de dertig dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag is door het verstrijken van de termijn en zonder voorafgaande verwittiging een nalatigheidsintrest van 12% per jaar verschuldigd. Bovendien zal de schuldenaar, die in gebreke blijft te betalen, 15 dagen na ingebrekestelling, per gewoon schrijven van rechtswege verschuldigd zij een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 75 euro voor het nadeel, voortvloeiend uit de laattijdige uitvoering van de verplichting van betaling en voor de buitengerechtelijke onkosten. De eventuele gerechtelijke intresten en gerechtskosten zij hier niet inbegrepen, doch verschuldigd.

9) De koopwaar kan vooraf door de klant nagezien worden en beschouwd als aanvaard en goed bevonden voor de verzending. De klant mag het klaarmaken van de goederen bijwonen. Mocht zich spijts alles toch nog gelijk welke betwisting voordoen voor wat betreft onze levering of fout, dan dient deze binnen de 48 uur na de levering of fout kenbaar gemaakt per aangetekend schrijven. Het onweerlegbaar bewijs van het gegronde der betwisting dient door de klant geleverd te worden op zijn kosten. Een betwisting zelfs gerechtvaardigd, geeft het recht niet de betaling te schorsen.

10) Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.

11) Onze algemene voorwaarden hebben, niettegenstaande elk ander sluitend beding, Steeds voorrang boven die van onze medecontractanten.

Winkelwagen